pl en

Regulamin i prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Octava Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509698, NIP: 7010424610, REGON: 147236378 (dalej „Octava Asset Management” lub „Administrator”);

Z Administratorem można kontaktować się:

 • pisemnie na adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa;
 • drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: rodo@octavaproperty.com.

2. Przetwarzanie danych osobowych.

a) Kandydaci do pracy i współpracy – celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy następuje w związku z zamiarem zawarcia umowy lub na podstawie ich zgody. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia i inne dane podane przez kandydata na pracownika lub współpracownika. Okres przechowywania danych: do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych podczas dalszych rekrutacji: do 5 lat.

b) Osoby kontaktujące się z Octava Asset Management - celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z Octava Asset Management. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osobą kontaktującą się, udzielenie niezbędnych informacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Administratorem. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. Okres przechowywania danych: tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

c) Kontrahenci i przedstawiciele kontrahentów - celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i/lub realizacja umowy oraz utrzymywanie relacji z kontrahentami. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i osób przez nich wskazanych (w tym ich pracowników i współpracowników) następuje w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. umożliwieniu komunikacji i utrzymywania relacji z kontrahentem, jak również wykonywania umowy. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, numer PESEL oraz inne dane niezbędne w celu zawarcia i/lub realizacji umowy oraz utrzymywania relacji z kontrahentami. Udostępnianie danych osobowych jest konieczne celem utrzymywania relacji lub zawarcia/realizacji umowy, gdy relacja jest prowadzona (lub gdy umowa zostaje zawarta) z osobą fizyczną. W przypadku osób, które reprezentują osobę prawną, podanie ich danych nie jest konieczne, jednakże umożliwia ono kontakt z Administratorem. Okres przechowywania danych: okres obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z takiej umowy, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej..

d) Marketing - celem przetwarzania danych osobowych jest marketing własny Administratora, w szczególności zaś komunikacja z odbiorcami, prowadzenie serwisu internetowego, organizacja wydarzeń, przesyłanie newslettera, informacji handlowych, reklamowych, ofert oraz zaproszeń na organizowane wydarzenia, jak również korespondencja na temat bieżącej działalności Octava Asset Management. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, bądź uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych, utrzymywaniu relacji z osobami, których dane dotyczą oraz udzielaniu im niezbędnych informacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w celu umożliwienia wysyłki korespondencji oraz kontaktu. Okres przechowywania danych: do momentu wycofania zgody lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

e) Baza danych agentów leasingowych - celem przetwarzania danych osobowych jest tworzenie i aktualizowanie usystematyzowanej bazy danych osobowych agentów leasingowych przez Octava Asset Management. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji gospodarczych interesów Administratora. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w celu umożliwienia kontaktu, przesyłania informacji o bieżącej ofercie Administratora i utrzymywania relacji z agentami. Okres przechowywania danych: tak długo jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

3. Udostępnianie danych osobowych

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane podmiotom należącym do grupy kapitałowej Octava i ich kontrahentów/dostawców usług, w szczególności doradcom, kancelariom prawniczym, notarialnym i podatkowym, dostawcom usług informatycznych, kontrahentom świadczącym usługi związane z obsługą budynków należących lub zarządzanych przez spółki z grupy kapitałowej Octava (np. agencja ochrony, obsługa nieruchomości, serwisy techniczne), marketingowych (np. agencja eventowa/PR, zakład fotograficzny, zakład drukarski), usług z zakresu archiwizacji i niszczenia dokumentów, finansowo-księgowych oraz ubezpieczeniowych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.

4. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.

6. Prawa osoby, której dotyczą dane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje (odpowiednio) prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Źródło pozyskania danych osobowych

Jeżeli dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż otrzymaliśmy je od innych podmiotów z grupy kapitałowej Octava, jej kontrahentów, dostawców usług, z mediów społecznościowych, Internetu lub innych publicznie dostępnych źródeł.

8. Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje na swojej stronie internetowej www.octavaproperty.com („Serwis”) pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli jego komputerze, telefonie, tablecie, itp. Administrator może zbierać dane dotyczące wizyty użytkownika takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego, itp. Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom lepszego działania Serwisu, w szczególności zaś do:

 • dostosowania Serwisu do potrzeb i preferencji Użytkownika,
 • sprawniejszego działania Serwisu poprzez utrzymywanie sesji użytkownika, krótkotrwałego zapamiętywanie jego ustawień i wyborów,
 • prowadzenia statystyk, badanie popularności poszczególnych funkcjonalności i zakładek.

Używając Serwisu użytkownicy wyrażają zgodę na używanie plików cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez Administratora plików cookies, użytkownicy mają możliwość ich zablokowania w ustawieniach swojej przeglądarki. Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika, zatem korzystając z Serwisu użytkownik zgadza się na używanie plików cookies. Użytkownik ma prawo poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej zablokować automatyczne przechowywanie plików cookies przez Administratora i odpowiednio do swoich potrzeb skonfigurować wykorzystywanie plików cookies przez Serwis.

© Copyright Property Oversight Services Sp. z o.o. 2024